กฎทองข้อที่หนึ่ง: มีความเป็นผู้นำ – แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของท่าน
Golden Rule 1 - Take leadership commitment

กฎทองข้อที่สอง: ชี้บ่งอันตราย – ควบคุมความเสี่ยง
Golden Rule 2 - Identify hazards and risks

กฎทองข้อที่สาม: กำหนดเป้าหมาย-พัฒนาแผนงานโปรแกรม
Golden Rule 3 - Set safety and health targets

กฎทองข้อที่สี่: ทำให้แน่ใจว่ามีการจัดการด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยอย่างเป็นระบบ– จัดการองค์กรให้เป็นระเบียบ
Golden Rule 4 - Ensure a safe and healthy system

กฎทองข้อที่ห้า: ทำให้แน่ใจว่า เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน มีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
Golden Rule 5 - Use safe and healthy technology

กฎทองข้อที่หก: ปรับปรุงคุณสมบัติของบุคลากร–พัฒนาความรู้ความสามารถ
Golden Rule 6 - Improve qualifications

กฎทองข้อที่เจ็ด: ลงทุนในด้านบุคลากร – สร้างแรงจูงใจพวกเขาโดยการให้เขามีส่วนร่วม
Golden Rule 7 - Invest in people