คณะกรรมการบริหารโครงการ Vision Zero
1.ดร.ชัยยุทธ               ชวลิตนิธิกุล                ประธานคณะกรรมการ
2.นายธำรง                 คุโณปการ                  รองประธานคณะกรรมการ
3.รศ.ดร.เฉลิมชัย           ชัยกิตติภรณ์               รองประธานคณะกรรมการ
4.ดร.สมรัตน์               ยินดีพิธ                     กรรมการ
5.นายแพทย์กิจจา         เรืองไทย                   กรรมการ
6.นางสาวกาญจนา        กานต์วิโรจน์               กรรมการ
7.นายสวินทร์              พงษ์เก่า                    กรรมการ
8.นายบัญชา               ศรีธนาอุทัยกร             กรรมการ
9.ดร.ธีระ                   พงศ์อนันต์                 กรรมการและเลขานุการ
10.นายจรูญ               จันทร์แก้ว                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางสาวรัตนาภรณ์     เสือขำ                      ผู้ช่วยเลขานุการ
12.นางสาวกชพร          กำเนิดเพ็ชร์                ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการวิทยากรที่ปรึกษาโครงการ Thailand Vision Zero
1) ร.ศ. ดร.เฉลิมชัย        ชัยกิตติภรณ์      ประธานคณะอนุกรรมการ
2)นายโสภณ               พงษ์โสภณ        อนุกรรมการ
3)นายสวินทร์              พงษ์เก่า           อนุกรรมการ
4) นายสมชาย             สื่อมงคลวงศ์      อนุกรรมการ
5) นายวิโชติ               บุญเปลี่ยน        อนุกรรมการ
6)ดร.ธีระ                  พงศ์อนันต์        อนุกรรมการและเลขานุการ
7)นางสาวกชพร           กําเนิดเพ็ชร์      ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินโครงการ Thailand Vision Zero
1) นายธํารง               คุโณปการ        ประธานคณะอนุกรรมการ
2)นางสาวกาญจนา        กานต์วิโรจน์      อนุกรรมการ
3)นางลัดดา                ตั้งจินตนา        อนุกรรมการ
4)นายวิเลิศ                เจติยานุวัตร      อนุกรรมการ
5)  นายวินัย               ลัฐิกาวิบูลย์       อนุกรรมการ
5)นางสุมาลี                ชนะชาญมงคล   อนุกรรมการและเลขานุการ
6)นาวสาววันนิสา          ไม้สูงดี            ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Vision Zero
1)นายบัญชา               ศรีธนาอุทัยกร    ประธานคณะอนุกรรมการ
2)นางเบญจมาศ ทองไข่มุกต์       อนุกรรมการ
3)นางสาวรุ่งนภา          มหัทธนวัฒน์     อนุกรรมการ
4)นายจรูญ                 จันทร์แก้ว        อนุกรรมการและเลขานุการ
5)นางสาวนพวรรณ        ศรีคราม          ผู้ช่วยเลขานุการ