ขอประกาศรายชื่อ "สถานประกอบกิจการ" ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)" ประจำปี 2565

65123_1.jpg (3000×1250)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2565 ในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน โดยการใช้ยุทธศาสตร์ vision zero ตามนโยบาย safety Thailand อีกทั้งส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง และที่ปรึกษา ให้สอดรับกับสถานประกอบกิจการที่ขยายตัวมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือที่ สามารถนำไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

            จึงขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

65123_2.jpg (1722×2435)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.