บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับทีมผู้บริหาร บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Vision Zero เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2560

 

phitsanoo

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

www.thailandvisionzero.com