66017_1.jpg (1080×1080)

 

           วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกียวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565 ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


           1.โครงการส่งเสริมการตรวจวัดและอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
           2.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
           3. โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้บรรลุต่อนโยบายตามยุทธศาสตร์ของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ได้มากที่สุด

66010_1.jpg (1280×1280)

 

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"สร้างความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกที่ยั่งยืนด้วย SMART VISION ZERO"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

66006_1.jpg (4500×4500)

 

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"วัดระดับความสำเร็จของ VISION ZERO"

 

"Scan Qr Code" เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65317_1.jpg (1280×1280)

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"FAQ"

 

 "Scan Qr Code"เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก http://www.thailandvisionzero.com/index.php?

option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=9&Itemid=205

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

Thursday, 29 December 2022 02:40

FAQ

65315_1.jpg (1811×906)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมงานความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เป็นสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการได้ใช้แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ สำหรับสถานศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษา

           คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ พบว่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณาระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศระดับความสำเร็จของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คือ ระดับประสบความสำเร็จ

65308_1.jpg (1768×926)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565"  โดยทางโครงการฯ มีเครื่องมือในการประเมิน คือ แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมให้คำปรึกษาตามสถานประกอบกิจการ  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวพบว่าสถานประกอบกิจการมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ 

            คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ ให้แก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณา ระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศระดับรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

65308_2.jpg (1077×1523)

65302_01.jpg (1478×1108)

           วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ นำทีมโดย ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Occupational Safety & Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 36 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลงานด้านความปลอดภัย โดยใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ในการขับเคลื่อน 

           การประชุมดังกล่าวมีสมาชิก APOSHO จากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุม  ถือเป็นการประชุมที่ทำให้เห็นทิศทางในการพัฒนางานความปลอดภัยระดับโลก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีและสนับสนุนการประชุมด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและนอกงานต่อไป