สมาคมได้มอบใบ Certificate of Commitment to VISION ZERO ให้แก่บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด

65111_03.jpg (1568×1044)

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้มอบ Certificate of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดี แก่ Mr.Masaya Watanabe (Chief Executive Officer และ Mr.Fumiki Nakashima (Chief Operating Officer) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด
         ​เนื่องจากบริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ VISION ZERO
         "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
 
#ThailandVisionZero #SHAWPAT #Health #Wellbeing #safetytraining #safety #safetyfirst #ตรวจวัด #ตรวจวัดสภาพแวดล้อม #SHAWPATMEMBER #visionzero #SHAWPATใส่ใจทุกชีวิต #ผู้นำ #ภาวะผู้นำ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.