SHAWPAT ร่วมงานเสวนาและจัดนิทรรศการ ในงาน “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

66075_02r.jpg (1642×924)

 

              วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เข้าร่วมงาน “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ได้รับเกียรติจากนายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองทุนเงินทดแทนและด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับฟังความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคม

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกัน และลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.