66017_1.jpg (1080×1080)

 

           วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกียวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2565 ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


           1.โครงการส่งเสริมการตรวจวัดและอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
           2.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
           3. โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้บรรลุต่อนโยบายตามยุทธศาสตร์ของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้ได้มากที่สุด

66010_1.jpg (1280×1280)

 

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"สร้างความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกที่ยั่งยืนด้วย SMART VISION ZERO"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

66006_1.jpg (4500×4500)

 

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"วัดระดับความสำเร็จของ VISION ZERO"

 

"Scan Qr Code" เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65317_1.jpg (1280×1280)

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"FAQ"

 

 "Scan Qr Code"เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก http://www.thailandvisionzero.com/index.php?

option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=9&Itemid=205

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65315_1.jpg (1811×906)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมงานความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เป็นสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการได้ใช้แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ สำหรับสถานศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษา

           คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ พบว่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณาระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศระดับความสำเร็จของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คือ ระดับประสบความสำเร็จ

65308_1.jpg (1768×926)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565"  โดยทางโครงการฯ มีเครื่องมือในการประเมิน คือ แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมให้คำปรึกษาตามสถานประกอบกิจการ  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวพบว่าสถานประกอบกิจการมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ 

            คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ ให้แก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณา ระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศระดับรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

65308_2.jpg (1077×1523)

65302_01.jpg (1478×1108)

           วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ นำทีมโดย ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Occupational Safety & Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 36 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลงานด้านความปลอดภัย โดยใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ในการขับเคลื่อน 

           การประชุมดังกล่าวมีสมาชิก APOSHO จากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุม  ถือเป็นการประชุมที่ทำให้เห็นทิศทางในการพัฒนางานความปลอดภัยระดับโลก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีและสนับสนุนการประชุมด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและนอกงานต่อไป

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"MUCH MORE VALUE"

 

 "Scan Qr Code" เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก http://www.thailandvisionzero.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=9&Itemid=205

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65288_01.jpg (1567×1046)

           วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2565” กล่าวต้อนรับโดย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ นำทีมตรวจประเมินโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ        

            โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและร่วมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero อย่างต่อเนื่อง สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีความยินดีที่จะร่วมผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนางานด้านความปลอดภัย สุขภาพ รวมถึงความผาสุก  ให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนต่อไป

65275_1.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"มิติทั้ง 3 ของ VISION ZERO คือ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความผาสุก"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65253_1.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"ใช้กลยุทธ์ กฎทอง 7 ประการ มุ่งมั่นไปสู่ VISION ZERO"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65247_2.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"ความมุ่งมั่นต่อ VISION ZERO"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! 

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

 

65238_1.jpg (1280×1280)

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"ความเป็นผู้นำในโลกแห่งความเป็นจริง"

 

 "Scan Qr Code" เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65226_1r.jpg (1448×1448)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

ความแตกต่างระหว่าง "การบริหารจัดการ OHS ดั้งเดิม" และ "VISION ZERO"

 

? Scan Qr Code ? เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

 

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"เปลี่ยนจากสภาวการณ์เดิมไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่เพื่อความปลอดภัย"

 

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65224_1.jpg (1280×1280)

 

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"เริ่มต้นทำ VISION ZERO" เพื่อยกระดับความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความผาสุกในการทำงานให้กับทุกคน

? Scan Qr Code ? เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก

http://www.thailandvisionzero.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=9&Itemid=205

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65201_1.jpg (1280×1280)

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 Proactive Leading Indicators การวัดและจัดการความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงานด้วย 14 ตัวชี้วัดนำ

Scan Qr Code  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65192_12.jpg (1568×1046)

 

               วันที่ 23 กันยายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย ดร.สมรัตน์ ยินดีพิธ อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ต้อนรับ MR. KK SHE (Secretary General) จาก Malaysian Occupational Safety and Health Practitioners' Association (MOSHPA) ประเทศมาเลเซีย ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาด้านงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและร่วมเยี่ยมชมสนามฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรอับอากาศ 4 ผู้  รวมถึงหลักสูตรปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ

               สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและสามารถสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

65189_1.jpg (4500×4500)


กฎทอง 7 ประการของ VISION ZERO ช่วยสร้างวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่อันตรายเป็นศูนย์และคนทำงานมีสุขภาวะที่ดี

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

 

 

65184_4.jpeg (1080×1080)

          ในวันที่ 6 กันยายน 2565 Asian Workers’ Compensation Association (AWCA) ได้จัดงานสัมมนา “Navigating Social Security & Wellbeing Post COVID in Asia” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เปิดงานโดย YB Datuk Haji Awang bin Hashim รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงแรงงาน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โดย ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ "Vision Zero in the Digital Era" ในนามของ "Vision Zero Experience in Thailand"

          การสัมมนาดังกล่าวมีสมาชิกจากหลายประเทศเข้าร่วมฟังสัมมนามากกว่า 200 คน ถือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero ในประเทศไทย อีกทั้งทำให้เห็นทิศทางในการพัฒนารวมถึงการบูรณาการด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และด้านความผาสุก ให้กับแรงงานทั่วโลกภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ของประเทศอื่น ๆ อีกด้วย            ในวันที่ 6-8 กันยายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ในนามตัวแทนประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก Asian Workers’ Compensation Association (AWCA) ให้เข้าร่วมการสัมมนา “Navigating Social Security & Wellbeing Post COVID in Asia” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรในนามตัวแทนของสมาคมฯ และในนาม Vision Zero Experience in Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "Vision Zero in the Digital Era"

            สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Social Security Association (ISSA) Mining Section และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero ในประเทศไทย มีความยินดีที่สนับสนุนงานวิชาการทางด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero

65181_2.jpg (1080×1080)            วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ให้ดำเนินการโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" จัดประชุมชี้เเจงแผนการให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน ดำเนินการประชุม โดยนางสาวพรทิพย์ สุขพลาย หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมี
มีที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน เข้าร่วมฟังและหารือเกี่ยวกับแผนการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังตอบวัตถุประสงค์และบรรลุตัวชี้วัดของโครงการตามคำแนะนำของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

            สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานประกอบกิจการในด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพและด้านความผาสุกในการทำงาน ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ Vision Zero เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปพัฒนา รวมถึงประยุกต์ใช้ จนทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

Page 1 of 5