64282_1.jpg (1568×1044)

      วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีโอกาสต้อนรับและมอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3)  ให้กับบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น จำกัด รับมอบโดย คุณนนก์ภสร นเรธรณ์ ผู้จัดการโรงงาน ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

      โครงการ Thailand Vision Zero ช่วยให้บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น จำกัด สามารถขับเคลื่อนให้เกิดระบบความปลอดภัยที่ยั่งยืนขึ้นภายในสถานประกอบกิจการ ด้วยการใช้เครื่องมือกฎทอง 7 ประการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนขึ้น อีกทั้งยังเป็นเสมือนตัวกลางในการประสานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง

64281_07.jpg (1568×1044)

       วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณสมชาย สื่อมงคลวงศ์  กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินโครงการ Vision Zero เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3) ณ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รับมอบโดย ดร. ศักดิ์ดา  พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการ  สายงานธุรกิจและการเงิน และคุณบุญชนะ  ตรีดิษฐ์ อุดมพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ฯ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

       โครงการ Thailand Vision Zero ช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จนเกิดความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ซึ่งผลที่ได้รับก็นำประโยชน์ไปสู่ตัวพนักงานเอง ส่วนประโยชน์ที่ผู้บริหารได้รับหลัก ๆ คือ การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การทำงานในระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และมุ่งเน้นสู่ความปลอดภัยแบบยั่งยืนของทุกคนในองค์กร

64280_01.jpg (1568×1044)

       วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณสมชาย สื่อมงคลวงศ์  กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินโครงการ Vision Zero เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ให้กับบริษัทในเครือโอสถสภาที่เข้าร่วมโครงการ ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน (สาขาหัวหมาก) ต้อนรับโดย คุณปรีชา ไชยขาว  คุณพลังรัฐ ธนการพานิช  คุณธนาวัฒน์ โชวิทยา คณะผู้บริหาร Site Leader  บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

       โดยมีบริษัทในเครือเข้ารับรางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ดังนี้

• บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 1)    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด  สำนักงานใหญ่      ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โรงงานมีนบุรี         ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด (สมุทรปราการ) (กองผลิต)   ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด   ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (อยุธยาคลังสินค้า)     ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (อยุธยาการผลิต)    ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (จตุจักร)     ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ลาดกระบัง)      ระดับก้าวหน้า

 

        โครงการ Thailand Vision Zero   เป็นภารกิจหลักในการขับเคลื่อนความปลอดภัยของ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ VISION ZERO ยังเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ และพัฒนาระบบความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในมุมมองด้านการปลอดอุบัติภัยจากการทำงาน เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมในประเทศ

64279_08.jpg (1568×1044)

         วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์
ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ  เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3) และ Certificate of Commitment Vision Zero ประจำปี 2564 ระดับสมบูรณ์ (Achievement Award – Level 3)  ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ รับมอบโดย คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์  ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช และ คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์  นอกจากนี้ผู้บริหารบริษัทซีเกท ฯ ได้นำทีมผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เยี่ยมชมโรงงานตามผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ Vision Zero

        โครงการ Thailand Vision Zero ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการไทยให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และความผาสุกในการทำงาน โดยมีสถานประกอบกิจการชั้นนำเข้าร่วมมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันให้เกิดความอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายจากการทำงาน

64278_1.jpg (1280×1280)

 

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

        "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

        "บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด" เป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงกำจัดขยะ และผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม มองว่ายุทธศาสตร์ "VISION ZERO" ที่มีเครื่องมือกฎทอง 7 เป็นเสมือนตัวกลางในการประสานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างส่งผลให้เกิดความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน

64277_1.jpg (1280×1280)

 

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

          "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

          "บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด " เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูป ได้นำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาช่วยเสริมสร้างระบบการทำงาน  ทั้งด้าน Safety Health และ Wellbeing โดยการใช้กฎทอง 7 ประการ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทำให้เกิดสุขภาวะองค์รวมในการทำงานที่มีความผาสุกมากขึ้น

64271_1.jpg (1666×1666)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน 

           "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

          "บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด" เป็นบริษัทผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้น ได้นำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" มาเป็นวิสัยทัศน์และเครื่องมือในการผลักดันงานความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี  มีความปลอดภัย ส่งผลให้มีความสุขในการทำงาน

        สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

         "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

        "บริษัท  ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานปทุมธานี)" เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้นำยุทธศาสตร์  "VISION ZERO" ซึ่งมีกฏทอง 7 ประการ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย เพื่อช่วยส่งเสริมรวมถึงพัฒนาให้องค์กร  และพนักงานทุกคนมีความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน 

        นอกจากนี้ยังเชื่อว่าอุบัติเหตุสามารถมีสถิติเป็นศูนย์ได้ ดังคำว่า "Zero is possible" ตามหลักยุทธศาสตร์ของ "VISION ZERO

64262_1.jpg (1280×1280)

64262_2.jpg (1280×1280)

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

         "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

        "บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)" เป็นบริษัทผู้รับสัมปทานในการจัดการหาทุน ลงทุน ก่อสร้าง ประกอบการบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถาน และ "บริษัท ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด" เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการให้เช่าเหมาลำอากาศยาน ปัจจุบันทำการบินให้กับผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมในอ่าวไทย เพื่อขนส่งทั้งพนักงานและสิ่งของ โดยทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวได้นำยุทธศาตร์ "VISION ZERO"  เข้ามาช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จนเกิดการพัฒนาและปลูกฝัง ส่งผลให้พนักงานเกิดการตระหนักรู้ต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงสามารถสร้างความผาสุกในการทำงานที่ยั่งยืนได้

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

           "VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

           "บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด" เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ที่นำยุทธศาตร์ "VISION ZERO" มาประยุกต์ให้เกิดความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ทำให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก ส่งผลให้มีสุขภาวะองค์รวมที่ดี รวมถึงมีแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานได้อีกด้วย

64256_1.jpg (1280×1280)

64256_2.png (1666×1666)

 

64206_1.jpg (1016×578)

          วันที่ 14 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้ โครงการ “พัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)“ ประจำปี 2564 ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  จัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร "Introduction to VISION ZERO และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ” ได้รับเกียรติจาก คุณสาลี่ สุขเกิด ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กล่าวเปิดงานอบรมในครั้งนี้ และบรรยายการอบรมโดย ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการกลุ่มใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ VISION ZERO ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ความปลอดภัยเชิงป้องกัน

          กิจกรรมดังกล่าวมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 30 แห่ง และมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 90 ราย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงาน จนนำไปสู่ความผาสุกและวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

64202_6.jpg (1536×1066)

            วันที่ 7 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (Thailand Vision Zero Center) ร่วมกับ บริษัท เครือข่ายความปลอดภัย จำกัด จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ "แนวคิด Vision Zero กับการจัดการด้านความปลอดภัยในประเทศไทย" บรรยายโดย รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างมีแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพคนในองค์กรให้เกิดความยั่งยืน และสนับสนุนการเผยแพร่แนวคิด Vision Zero ให้กับเครือข่ายด้านความปลอดภัย

          กิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังการอบรมมากกว่า 70 ท่าน   ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประเด็นน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนและผาสุกในการทำงาน

64201_2.jpg (1536×1066)

          ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ภายใต้ "โครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564" ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในหลักสูตร "VISION ZERO – Train The Trainers สำหรับผู้สอน" บรรยายโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการต้นแบบด้วยการให้ความรู้ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอน (พี่เลี้ยง) ในการให้คำปรึกษากับ กลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่อยู่ในเครือ หรือในระบบ Supply Chain และกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน

          กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนจากสถานประกอบกิจการเข้าร่วมมากกว่า 20 ราย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน และช่วยให้สถานประกอบกิจการมีสถิติการประสบอุบัติเหตุลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขยายผลการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยไปสู่สถานประกอบกิจการอื่น ได้มากยิ่งขึ้น

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ และพัฒนาองค์กรในด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

          โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรม “หลักสูตร Introduction to Vision Zero และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ” ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยมีการอบรมออนไลน์ระบบ ZOOM (หลักสูตร 1 วัน)

64196_1.jpg (2022×809)

             สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการต้นแบบด้วยการให้ความรู้ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอน (พี่เลี้ยง) ในการให้คำปรึกษา          

            โครงการ ฯ จึงขอประกาศกำหนดการอบรมพี่เลี้ยงใน “หลักสูตร VISION ZERO – Train The Trainers สำหรับผู้สอน” ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยมีการอบรมออนไลน์ระบบ ZOOM (หลักสูตร 2 วัน)

64167_1_resize.png (3238×1295) 

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564

              โดยมีกิจกรรมอบรมในหลักสูตร “Introduction to Vision Zero” และ “การใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ ทางโครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรม สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบ รุ่นที่ 3 ที่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดย่อม มีจำนวนลูกจ้างน้อยกว่า 200 คน ด้วยการให้ความรู้และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ ให้สามารถนำความรู้และเครื่องมือไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ Vision Zero

          จึงขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ดังนี้

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการต้นแบบ ด้วยการให้ความรู้ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอน ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านVison Zero แก่สถานประกอบกิจการในเครือ Supply Chain หรือประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน

          จึงขอประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความสำเร็จ ดังนี้

64139_2.jpg (2481×3508)

64138_7.jpg (1536×1066)

           วันที่ 14,16,18,21 และ 25 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคณะบริหารโครงการ Vision Zero เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Web-based Training Program for Mines and Quarries in Thailand “Developing VISION ZERO for OSH – Prevention” โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และ ISSA Mining ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้

          กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Web-based Training Program for Mines and Quarries in Thailand “Developing VISION ZERO for OSH – Prevention” ได้รับเกียรติจาก Mr. Helmut Ehnes วิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักการ VISION ZERO รวมถึงกฎทอง 7 ประการ จาก ISSA Mining และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ กรรมการบริหารโครงการ THAILAND VISION ZERO ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย ดร.กฤตยา ศักดิ์อมรสงวน วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประกอบการ กองวิศวกรรมบริการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

          สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านแร่ ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นความรู้ในการนำไปสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสถานประกอบกิจการ และลดอัตราการสูญเสียและความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงาน รวมถึงมุ่งมั่นให้เกิดความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน การมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรค และความผาสุกของผู้ใช้แรงงาน (Safety Health Wellbeing)

 

64122_1.jpg (1031×1031)

               สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานและนอกงาน เพื่อให้สังคมแรงงานในไทยเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน โดยใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้เป็นต้นแบบแก่สถานประกอบกิจการอื่นในสังคมไทย

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบกิจการ (ที่เคยเข้าร่วมโครงการ) สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกการรับรางวัล Thailand Vision Zero พ.ศ. 2564  โดยให้สถานประกอบกิจการยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

 

 

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero อย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 โดยมีโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เป็นสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการได้ใช้แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษา

          คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ พบว่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณาระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานศึกษา จึงขอประกาศระดับความสำเร็จของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้แก่ ระดับพัฒนา

Page 1 of 3

Search

Calendar

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31